Con nhà người ta và tôi phải chăng có sự khác biệt nào lớn