Thơ chế về dê mừng xuân ẤT Mùi 2015

Thơ chế về dê mừng xuân ẤT Mùi 2015 hay mang tới cho bạn năm mới với nhiều niềm vui mới

tho-che-tet-ve-de

Tống lão Ngựa già đón Cậu Dê
Chớ ham lắm thiếp với nhiều thê
Mấy anh dẻo sức đừng say nghiện
Các chú  thừa tiền chớ đắm mê
Chúc chúc muôn an, không sự khó
Mừng mừng vạn phúc, chẳng điều chê
Năm me năm mới đầy tài lộc
Trên dưới đề huề sướng sướng tê!